جدیدترین آثار پژوهشکده سیاسی

معرفی کتاب : «امنیت و آزادی در حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»
معرفی کتاب : «امنیت و آزادی در حوزه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی»

نویسنده:علی اصغر نصیری
سال انتشار:
قیمت:
تعداد صفحات:

خرید چکیده
معرفی کتاب: «جریان شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر»
معرفی کتاب: «جریان شناسی تفکر التقاطی در ایران معاصر»

نویسنده:آیت مظفری
سال انتشار:1396
قیمت:
تعداد صفحات:

خرید چکیده