آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: پژوهش های سیاست اسلامی » بهار 1392 - شماره 1 (از صفحه 1 تا 3)
صفحات اولیه (3 صفحه)
پژوهش های سیاست اسلامی » بهار 1392 - شماره 1 (صفحه 1)

‌ ‌‌‌فـصلنامة‌ علمي ـ تخصصي

صاحب امتياز: پژوهشکدة علوم اسلامي امام صادق( مدير مسئول: دکتر سـيد‌ جـمال‌الدين‌ مـيرمحمدي‌

سردبير: دکتر محمدباقر خرمشاد جانشين سردبير: دکتر مرتضي شيرودي

هيئت تحريريه (به ترتيب الفبا):

دکـتر‌ ابراهيم برزگر، استاد علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر خيرالله پروين، دانشيار حقوق‌، دانـشگاه تهران

دکتر سيد‌ جـلال‌ دهـقاني فيروزآبادي، استاد علوم سياسي، دانشگاه علامه طباطبايي

دکتر مرتضي شيرودي، استاديار علوم سياسي، پژوهشکدة علوم اسلامي امام صادق(

دکتر اسحاق طاهري، دانشيار فلسفه، پژوهشکدة علوم اسلامي امام صادق(

دکتر نجف‌ لکـ‌زايي، دانشيار دانشگاه باقر العلوم(

دکتر سيد جمال‌الدين ميرمحمدي، استاديار علوم قرآني، پژوهشکدة علوم اسلامي امام صادق(

ويراستار: حمزه زاهدي نمونه‌خوان و کنترل نهايي: محمد فرخ‌نيا

مدير داخلي: سيد مرتضي حسيني فاضل‌ تـرجمة‌ عـربي و انگليسي: کانون ترجمان کلام نور

ناظر چاپ: معاونت پژوهش ترتيب انتشار: فصلنامه

بهاي تک‌شماره: 20000 ريال شمارگان: 1000 نسخه

نشاني: قم، بلوار شهيد خداکرم، روبه‌روي نظام وظيفه، پژوهشکدة علوم‌ اسلامي‌ امام صادق(. صـندوق پسـتي: 641 / 37185

تلفن: 2135321 (0251) نمابر: 2135329 (0251)

E.mail: islamicpoliticsdiscourse@hotmail.com web: tooba-net.org

پژوهش های سیاست اسلامی » بهار 1392 - شماره 1 (صفحه 2)

شيوه‌نامه

«پژوهش‌هاي سياست اسلامي» فصلنامه علمي ـ تخصصي پژوهشکدة علوم‌ اسلامي‌ امام صادق( است که در نظر دارد آن دسته از مقالات علمي را که، در حوزة مسائل اسلامي، گفتماني نو دارد به انديشمندان و پژوهـشگران عـلوم انساني و اسلامي عرضه کند‌. با‌ چنينرويکردي‌، مقالاتي پذيرفته خواهد شد که‌ شرايط‌ لازم‌ را داشته و ضوابط زير در آنرعايت شده باشد:

1. مقالات ارسالي بايد از صبغة تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي و انسجاممحتوايي برخوردار بـاشد و مـطالب‌ آنـ‌ مستند‌ و مستدل بوده، با قـلمي روان و رسـانگاشته شـده باشد‌.

2. مقالات‌ ارسالي نبايد، پيش از اين، در نشريات داخلي و خارجي، مجموعه مقالات، اينترنت و... منتشر شده باشد.

3. مشخصات کامل نويسنده يا‌ نويسندگان‌ شامل‌ نام و نام خـانوادگي، رتـبة عـلمي، رشتة تخصصي و محل اخذ مدرک‌، شماره تلفن، نـام دانـشگاه يا مؤسسه مربوط و پست الکترونيکي در صفحه اوّل ذکر شود.

4. ارجاعات در متن با‌ ذکر‌ نام‌ خانوادگي نويسنده، سال انتشار و شمارة صفحه مـيان دو کـمان قـيد شود‌. مثال‌: (مطهري 1370: 320)

5. فهرست منابع، به ترتيب حروف الفبا، در پايان مـقاله و به صورت زير تنظيم‌ شود‌:

کتاب‌: نام خانوادگي نويسنده، نام (سال نشر). عنوان اثر (به صورتItalic)، مصحح‌، مترجم‌، مـحل‌ انـتشار، نـاشر.

مثال: مطهري، مرتضي (1370). حماسة حسيني، چاپ دوم، تهران، صدرا.

مقاله: نام‌ خـانوادگي‌ نـويسنده‌، نام (سال نشر). «عنوان مقاله،» نام نشريه (به‌صورتItalic)، شمارة نشريه، شمارة صفحات.

مثال‌: مظفري‌، آيت (1390). «تکريم انـسان از مـنظر اسـلام و ليبراليسم،» دوفصلنامة انسان‌پژوهي ديني، ش 25، ص 111‌- 125‌.

6. حجم‌ مقاله از 20 صفحه (300 کلمه‌اي) تايپ شده (جمعاً 6000 کـلمه) بـيشتر نـباشد.

پژوهش های سیاست اسلامی » بهار 1392 - شماره 1 (صفحه 3)

7. معادل‌ لاتين‌ اصطلاحات، مفاهيم خاص و نيز توضيحات بيشتر در پانوشت نوشته شود.

8 . مقاله به‌صورت تـايپي‌، بـا‌ قـلم‌ Blotus-14 ، در يک CD يا از طريق نشاني الکترونيک islamicpoliticsdiscourse@hotmail.com به فصلنامه‌ ارسال‌ شود.

يادآوري:

٭ مجله در رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات آزاد است‌.

٭ مقالات‌ دريافـتي‌، در صـورت تأييد يا عدم تأييد، بازگردانده نمي‌شود.

٭ تقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي‌ هـيئت‌ تـحريرية‌ مـجله است.

٭ مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة نويسنده است‌.