معرفی پژوهشکده فرهنگی اجتماعی

این پژوهشکده به منظور انجام کارهای پژوهشی در موضوعات اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، جامعه شناسی، روانشناسی و ادبیات مقاومت از سال 91 و با تغییر و ارتقاء ساختار پژوهشگاه امام صادق (ع) به صورت رسمی شکل گرفت. 

اغلب کارهای پژوهشی صورت گرفته در این پژوهشکده از نوع پیمایشی و کاربردی است. که تا کنون و در طی سالهای اخیر بیش از 30 عنوان پروژه پژوهشی تعریف شده و در موضوعات مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و به اتمام رسیده است.

این پژوهشکده متشکل از چند گروه علمی است که در هر گروه محققین و اعضای هیات علمی رسمی و یا به صورت قراردادی مشغول به فعالیت علمی هستند.

ریاست این پژوهشکده از ابتدای تاسیس و به مدت 3 سال بر عهدۀ دکتر ویسی بوده است و از سال 94 جناب آقای دکتر مجید سلیمانی مسئولیت این پژوهشکده را بر عهده دارد.

نشست های علمی سایر نشست ها