فعالیت اعضاء پژوهشکده الهیات و معارف اسلامی
سخنرانی و نشست علمی سایر
...................................................................................
ارائه مقاله سایر
...................................................................................
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ارائه مقاله: تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی

تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامیتدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامیتدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامیتدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی

... بیشتر
۲ بهمن ۱۳۹۶

در ریشه یابی اعتراضات اخیر: ضرورت نگاه تحولی به ساختارها

ساختارهای اقتصادی موجود بیش از آنکه منجر به قوام تولید گردد، منتج به توزیع و واسطه گری شده است؛ سود هنگفت ناشی از واردات و دلالی شاهدی بر این مدعاست. اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور مانند دریافت مالیات، نظام بانکی و نحوه حمایت از تولید می تواند اقتصاد را از بانک محوری به تولید محوری سوق دهد. می توان با انسجام بین سازمانی، امور مربوط به بانک، بیمه، مالیات، بهداشت و… را تسهیل و در خدمت تولید قرار داد.

... بیشتر
سایر فعالیت های علمی سایر
...................................................................................
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

ارائه مقاله: تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی

تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی تدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامیتدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامیتدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامیتدوین کتاب اخلاق در تربیت اسلامی

... بیشتر
۲ بهمن ۱۳۹۶

در ریشه یابی اعتراضات اخیر: ضرورت نگاه تحولی به ساختارها

ساختارهای اقتصادی موجود بیش از آنکه منجر به قوام تولید گردد، منتج به توزیع و واسطه گری شده است؛ سود هنگفت ناشی از واردات و دلالی شاهدی بر این مدعاست. اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور مانند دریافت مالیات، نظام بانکی و نحوه حمایت از تولید می تواند اقتصاد را از بانک محوری به تولید محوری سوق دهد. می توان با انسجام بین سازمانی، امور مربوط به بانک، بیمه، مالیات، بهداشت و… را تسهیل و در خدمت تولید قرار داد.

... بیشتر