جلسۀ نقد کتاب درآمدی بر تمدن نوین اسلامی
۲۱ بهمن، ۱۴۰۲
کتاب «رهایی از وسواس با رویکرد اسلامی»
۲ اردیبهشت، ۱۴۰۳