جلسۀ نقد کتاب درآمدی بر تمدن نوین اسلامی
۲۱ بهمن، ۱۴۰۲