دلالت پژوهی سنن الهی در نظام تصمیم گیری سازمان
۷ آبان، ۱۴۰۱
مکتب شهید سلیمانی (الگوی تربیتی مدیران جهادی و تمدن ساز)
۷ آبان، ۱۴۰۱