کمیسیون مشورتی نیروها
۱۸ دی، ۱۴۰۲
تاکید برتقویت تعاملات علمی دو پژوهشگاه
۲۵ دی، ۱۴۰۲