معاونت پژوهش

معرفی معاونت

باتوجه‌به تمرکز پژوهشگاه بر تدوین متون آموزشی، تا سال 1372 عمده تولیدات مجموعه متون آموزشی و کتاب‌های مطالعاتی بودند. از سال 1372 با تبدیل مرکز بررسی و تحقیقات به پژوهشکدۀ تحقیقات اسلامی معاونت پژوهش شکل گرفت. در آغاز معاونت پژوهش شامل سه گروه (الهیات- سیاسی- فرهنگی) و یک مدیریت برنامه‌ریزی بود؛ لکن، در ادامه ارتقا یافت. هم‌اکنون معاونت پژوهش شامل بخش‌های زیر می‌شود:

 • مدیریت طرح و توسعه
 • دایره برنامه‌ریزی پژوهشی
 • دایره بهره‌وری پژوهش
 • دایره نظارت و کنترل
 • دایره خدمات پژوهشی و همکاری‌های علمی
 • مدیریت منابع و آرشیو و کتابخانه

تاکنون آقایان دکتر محمدرضا احمدی، دکتر آیت قنبری (مظفری)، حجت‌الاسلام آخوندی، دکتر عباسعلی عظیمی شوشتری و صفر سفیدرو مسئولیت معاونت پژوهش پژوهشگاه را برعهده داشته‌اند.

وظایف معاونت پژوهش:

 • نیازسنجی (شناسایی و تعیین اولویت) پژوهشی با همکاری پژوهشکده‌ها و پیشنهاد به مراجع مربوط
 • امکان‌سنجی اجرای برنامه‌های پژوهشی
 • پیگیری تصویب عنوان‌های پژوهشی در شورای راهبردی پژوهش
 • تهیه پیش‌نویس برنامه‌های پژوهشی و ارجاع به رئیس پژوهشگاه برای ابلاغ به پژوهشکده‌ها
 • مستندسازی و کاربردی کردن نتایج پژوهش‌ها با مشارکت رده‌های ستادی، کاربر و پژوهشکده‌ها
 • کنترل و نظارت کمی و کیفی بر حسن اجرای طرح‌های پژوهشی
 • تأمین، توسعه، نگهداری و روزآمد کردن منابع، اسناد و مدارک علمی مکتوب و غیرمکتوب مورد نیاز پژوهشکده از طریق ارتباط و تعامل با دیگر مراکز علمی-‌پژوهشی داخل و خارج سپاه و ارائۀ خدمات کتابخانه‌ای
 • تعامل و همکاری متقابل علمی با مراکز علمی-‌پژوهشی (حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و آموزشی) داخلی، خارجی و بین‌المللی در راستای وظایف، با رعایت ضوابط و مقررات مراجع ذی‌صلاح
 • برگزاری همایش‌ها و نشست‌ها علمی-‌پژوهشی و دفاعیه
 • برنامه‌ریزی و اجرای سفرهای علمی-‌پژوهشی
 • همکاری و مشارکت با مدیریت طرح و برنامه در تهیه و روزآمد ساختن نظامات، فرایندها و روش‌های جاری پژوهش
 • پیشنهاد کارگاه‌های آموزشی-پژوهشی مورد نیاز پژوهشگران
 • پیشنهاد برنامه‌های بلندمدت و سالیانۀ پژوهشی با استفاده از دیدگاه‌های پژوهشکده‌ها و ارسال به مبادی مربوط
 • ارائۀ گزارش‌های اشراف، پیشرفت، عملکرد نوبه‌ای و … به مبادی مربوط
 • تهیه و پیشنهاد راهبردهای پژوهشگاه در مسیر ارتقا، توسعه و بهبود عملکردهای پژوهشی
 • برگزاری کمیسیون‌های پژوهشی
 • دبیری شورای پژوهش و پیگیری اجرای مصوبات آن
 • اجرا کردن مدیریت دانش
 • ترجمه کتاب‌ها و متون مورد نیاز