فهرست نشریات پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام

– صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
– مدیرمسئول: حمید نگارش
– سردبیر: نجف لکزایی
– رتبه مجله: رتبه ب بر اساس آخرین ارزیابی
– ضریب تأثیر (IF): Q3
– زمان داوری: سه تا شش ماه
– روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

توضیحات:
دوفصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش­‌های سیاست اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) بر اساس مصوبه جلسه تاریخ 1392/02/25 کمیسیون بررسی نشریات علمی و نامه شماره2/18/40559 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای درجه علمی-پژوهشی است.

این دوفصلنامه بر آن است با توجه به آرمان‌ها و ظرفیت‌های حوزه­های علمیه و دانشگاه برای تحول در علوم انسانی و براساس سنجش وضعیت کنونی علمی کشور فعالیت‌های خود را پی بگیرد. این دو فصلنامه بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی علوم سیاسی با رویکرد اسلامی و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه علوم سیاسی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت.

– صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
– مدیرمسئول: حمید نگارش
– سردبیر: دکتر سیامک باقری چوکامی
– رتبه مجله: رتبه ب بر اساس آخرین ارزیابی
– ضریب تأثیر (IF): Q3
– زمان داوری: سه تا شش ماه
– روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

توضیحات:

– ارائه بنیان های علمی و نظری مکتب دفاعی – امنیتی اسلام
– ارائه جدیدترین دستاوردهای پژوهشی در خصوص آراء و نظریات دفاعی – امنیتی
– نقد نظریات رایج و متعارف در خصوص مسائل امنیتی و ارائه الگوی نظری بومی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسائل دفاعی – امنیتی
– واکاوی و تبیین مسائل ملی، منطقه ای و بین المللی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب دفاعی – امنیتی اسلام.
– توسعه فرهنگ دانشی مقاومت و دفاع اسلامی
– اندیشه‌ورزی و تفکر جمعی در حوزه دفاع و امنیت اسلامی
– سیاست گذاری در حوزه دفاعی – امنیتی جامعه اسلامی

– صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
– مدیرمسئول: حمید نگارش
– سردبیر: سیدسجاد ایزدهی
– رتبه مجله: رتبه ب بر اساس آخرین ارزیابی
– ضریب تأثیر (IF): Q3
– زمان داوری: سه تا شش ماه
– روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

توضیحات:

نشریۀ «پژوهش­‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی»، برمبنای مادۀ 2 آیین‌نامۀ نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌صورت دوفصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را، با تأکید بر مباحث تمدنی انقلاب اسلامی، در محورهای زیر منتشر خواهد کرد:
محور اول: تبیین مراحل تمدن‌سازی نوین اسلامی؛
محور دوم: الزامات تمدن‌سازی انقلاب اسلامی؛
محور سوم: معرفی اندیشه­‌های تمدنی نخبگان و رهبران انقلاب اسلامی؛
محور چهارم: معرفی فرصت و ظرفیت­‌های اسلام و انقلاب اسلامی برای تمدن­‌سازی؛ 
محور پنجم: چالش‌ها و تهدیدهای پیش­روی انقلاب اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی؛
محور ششم: آینده‌پژوهی تمدنی انقلاب اسلامی و رابطۀ تمدن اسلامی با ظهور تمدن مهدوی.

– صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)
– مدیرمسئول: حمید نگارش
– سردبیر: حمید نگارش
– رتبه مجله: رتبه ب بر اساس آخرین ارزیابی
– ضریب تأثیر (IF): Q3
– زمان داوری: سه تا شش ماه
– روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

توضیحات:

دو فصلنامه پژوهش­های راهنماشناسی بر آن است با توجه به آرمان‌ها و ظرفیت‌های حوزه­های علمیه و دانشگاه برای تحول در علوم انسانی و براساس سنجش وضعیت کنونی علمی کشور فعالیت‌های خود را پی بگیرد. این دو فصلنامه بمنظور نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوره کلام اسلام و با تأکید بر نبوت و امامت و ایجاد ارتباط علمی فعال بین پژوهشگران حوزه معارف اسلامی منتشر می شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت.
مقالات دریافتی قبل از قرارگیری در روند بررسی، براساس دستورالعمل3/18/5312 مورخ 16 خرداد 1396 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از سامانه سمیم نور مشابه‌یابی می‌شود. مقالات با بیش از 10 درصد تشابه از روند بررسی حذف می شوند.