مجموعۀ چهارجلدی زمانۀ بنیان‌گذار منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰
کتاب سیمای عبادت در اسلام منتشر شد
۱ آذر، ۱۴۰۰