۱۲ خرداد، ۱۴۰۳

معاشرت با افرادی که اهل مراعات نجاست نیستند

در منطقه محل تحصیل و سکونت ما اکثریت مطلق مردم کفّار بودایی هستند. اگر دانشجویی، خانه ای را از آن […]